Ar fizinė bausmė yra smurtas?

"Visos Sutartį pasirašiusios šalys imasi reikiamų... priemonių apsaugoti vaiką nuo bet kokio fizinio ir psichologinio smurto, žalojimo ar kankinimo, nuo nesirūpinimo ir nepriežiūros, nuo netinkamo elgesio, išnaudojimo bei seksualinės prievartos... "  (JT vaikų teisių konvencija, 19 str.) "Vaikai turi teisę į nesmurti...

Kaip ugdyti vaiko savivertę (4 dalis)

• Noriu paruošti savo šešiametę dukrą sėkmingai spręsti savęs vertinimo problemą, su kuria jai tikriausiai teks susidurti, kai taps paaugle. Kaip ugdyti joje imunitetą visuomenės spaudimui, kurį jai gali tekti patirti ateityje? Tam tikra prasme visa vaikystė, o ypač paauglystės tarpsnis, yra pasiruošimo ateičiai laika...

Kaip ugdyti vaiko savivertę (1 dalis)

Štai keletas gyvenimiškų situacijų ir susirūpinusių tėvų klausimų bei daktaro J.Dobsono atsakymų, kurie padės atrasti būdų, kaip ugdyti vaiko savosios vertės suvokimą. • Devynerių metų mūsų dukra neturi savigarbos ir pasitikėjimo savimi. Kaip jai padėti įgyti šias savybes? Viena efektyviausių priemonių, siekiant ugdyt...

Kaip ugdyti vaiko savivertę (2 dalis)

Kas nu­tin­ka vai­kui, kai jis la­bai ski­ria­si nuo sa­vo ben­dra­am­žių ir, nors la­bai to trokš­ta, ne­ga­li su jais kon­ku­ruo­ti?Si­tu­a­ci­jos be iš­ei­ties - daž­niau­sia žmo­gaus as­me­ny­bės žlu­gi­mo prie­žas­tis. Ge­rai at­si­me­nu liūd­ną aš­tun­to­kę mer­gai­tę, var­du Li­li, ku­rią nu­krei­pė kon­sul­ta­c...

Kaip ugdyti vaiko savivertę (3 dalis)

Kokie santykiai šeimoje sėkmingiau formuoja vaikų pasitikėjimą savimi ir savo jėgomis? Ko reikėtų pasimokyti iš darnių, sveikų šeimų?Kalifornijos universiteto profesorius daktaras Stenlis Kupersmitas stebėjo 1738 berniukus ir jų šeimas, kurias būtų galima priskirti viduriniajam socialiniam sluoksniui. Jis pradėjo stebė...

Bibline žmogaus samprata pagrįsti auklėjimo principai

Mes laikomės nuostatos, kad žmogų pagal savo atvaizdą sukūrė Dievas. Būdamas pats pavyzdys, jis su savo kūriniais pavyzdingai ir elgiasi. Iš tos elgsenos pirmiausia matosi, kad Dievas žmogų traktuoja kaip laisvą asmenybę, galinčią nevaržomai priimti sprendimus. Tai daro žmogų atsakingą už savo veiksmus ir verčia taikyt...

Puslapiai                                             
Į viršų Į viršų
error: Wayfinder class not found